Promocje

Potrzebujesz
pomocy

tel.: +48 (89) 7181 472
e-mail: biuro@royal.info.pl
Katalog produktów
O firmie2

 

O firmie

"ROYAL" Sp. z o.o. jest producentem chemii profesjonalnej, do głównych grup produktów należą:

 • środki czystości przeznaczone dla firm sprzątających,
 • środki chemiczne do bezodpływowych systemów sanitarnych (kabiny toaletowe typu TOI TOI, toalety turystyczne, kasetowe urządzenia sanitarne w autokarach, jachtach itp.),
 • środki czystości do myjni samochodowych,
 • wysokowydajne środki czystości dla gastronomii,
 • preparaty dla ogrodnictwa,
 • środki do uzdatniania wody basenowej.

Wszystkie produkty posiadają niezbędną dokumentację techniczną. Wykwalifikowana kadra oraz własne laboratorium pozwalają nam na wprowadzanie nowych produktów i stałą kontrolę nad ich jakością. Odpowiedni park maszynowy oraz własny transport pomagają nam spełnić oczekiwania naszych Kontrahentów. Na życzenie Klienta prowadzimy szkolenia z zakresu stosowania chemii ROYAL.

Firma "ROYAL" Sp z o.o. powstała w 1990 roku. Przez 6 lat siedziba firmy mieściła się w Gietrzwałdzie, a od 1996 roku Zarząd firmy oraz zakład produkcyjny znajdują się w Jezioranach. Początkowo firma "ROYAL" była spółką Joint Venture, zajmował się importem i konfekcjonowaniem kosmetyków, chemii gospodarczej i motoryzacyjnej.
Zdobyte doświadczenia i odpowiednie technologie pozwoliły na uruchomienie w niedługim czasie kompletnej produkcji chemii profesjonalnej. Obecnie wszystkie produkty są wytwarzane w Polsce.

Firma "ROYAL" niejednokrotnie w swojej historii była wsparciem dla sportowców i szkół, a także organizatorem imprez sportowych i kulturalnych. Każdego roku wspieramy organizację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Doceniając rolę sportu oraz krzepienie ducha sportowej rywalizacji wspieramy Gminną Ligę Futsalu w Jezioranach.

W dbałości o zadowolenie Klientów i ciągłe podnoszenie jakości oferowanych produktów, wprowadziliśmy system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2015.

Na rynku polskim działamy poprzez  sieć  regionalnych przedstawicielstw, część produktów jest sprzedawana także na rynkach Unii Europejskiej i Europy Wschodniej.
W 2009 roku zostaliśmy Autoryzowanym Dystrybutorem firmy Acrylmed TRADE – producenta chemii basenowej. Środki te znalazły się w naszej ofercie pod marką POOLMAN. Pracownicy działu Handlu i Marketingu przeszli kompleksowe szkolenia z zakresu „Technologii Uzdatniania Wody Basenowej oraz Utrzymania Czystości w Pływalniach", poświadczone indywidualnymi certyfikatami.

 

 

 

 

 

 

Spółka ROYAL w 2010r. złożyła wniosek o dofinansowanie projektu "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa ROYAL SP. z o.o. poprzez kompleksowe zwiększenie zdolności produkcyjnych oraz dostosowanie oferty do potrzeb klientów" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Osi Priorytetowej 1 - "Przedsiębiorczość"
Działanie 1.1 - "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw"
Poddziałenie 1.1.9 "Inne inwestycje w przedsiębiorstwa"
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Umowa WMARR Olsztyn o dofinansowanie projektu została podpisana 19 grudnia 2013r.

 

 

 

 FOTOWOLTAIKA


Dane Firmy:

Nazwa Firmy: ROYAL Sp. z o.o.

Adres: ul. Marii Konopnickiej 7, 11-320 Jeziorany Jeziorany, 21.08.2019


Dane kontaktowe:

Cezary Kaczan

Dyrektor Działu Handlu i Marketingu

Członek Zarządu

Kom. 604 493 703


 

 

Jeziorany, 21.08.2019

Jeziorany, 21.08.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2019 o przygotowanie Modelu Biznesowego Internacjonalizacji.

Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania Modelu Biznesowego Internacjonalizacji dla działania 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

 

I.                    Wprowadzenie

 1. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych z późń. zm.
 2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą rozeznania rynku
 3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 

II.                  Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa Firmy: ROYAL Sp. z o.o.

Adres: ul. Marii Konopnickiej 7, 11-320 Jeziorany

 

1. Tytuł projektu: Internacjonalizacja na rynki Niemiec, Francji i Hiszpanii .

2. Branża zamawiającego: produkcja chemii profesjonalnej

3. Opis działalności:

"ROYAL" Sp. z o.o. jest producentem chemii profesjonalnej, do głównych grup produktów należą:

 • środki czystości przeznaczone dla firm sprzątających,
 • środki chemiczne do bezodpływowych systemów sanitarnych (kabiny toaletowe typu TOI TOI, toalety turystyczne, kasetowe urządzenia sanitarne w autokarach, jachtach itp.),
 • środki czystości do myjni samochodowych,
 • wysokowydajne środki czystości dla gastronomii,
 • preparaty dla ogrodnictwa,
 • środki do uzdatniania wody basenowej.

 

III.                Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług doradczych w zakresie opracowania indywidualnego i profilowanego nowego Modelu Biznesowego Internacjonalizacji (zwanym dalej „MBI”) zgodnie z dokumentacją działania 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia dostępną na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 1. Opracowanie nowego modelu biznesowego, związanego z wprowadzeniem produktów na nowe rynki zagraniczne (Niemcy, Francja i Hiszpania) powinno obejmować:

a)      analizę możliwości eksportowych przedsiębiorcy poprzez zbadanie produktów przedsiębiorstwa, ocenę konkurencyjnej pozycji tych produktów oraz przedsiębiorstwa na wybranych rynkach zagranicznych, kompleksowe zbadanie uwarunkowań działalności, w tym barier wejścia na te rynki zagraniczne,

b)      wskazanie rynków docelowych wraz z uzasadnieniem (kluczem) wyboru, projekcją możliwości sprzedaży na tych rynkach zagranicznych, a także identyfikację potencjalnych odbiorców / kontrahentów na rynkach zagranicznych,

c)       analizę dotychczasowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa wraz z propozycją zmian tego modelu pod kątem internacjonalizacji na wybranych rynkach zagranicznych,

d)      wybór najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji gospodarczych, oszacowanie budżetu działań promocyjnych towarzyszących przygotowaniu do wdrażania nowego modelu biznesowego),

e)      rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej (organizacji działu eksportu, logistyki etc.),

f)       opracowanie koncepcji wejścia na rynek zagraniczny, wraz ze szczegółowym planem i kosztorysem niezbędnych do przeprowadzenia działań, pogrupowanych w zadania, z przypisanymi tym zadaniom mierzalnymi celami operacyjnymi, wynikającymi z przyjętej strategii internacjonalizacji,

g)      rekomendacje w zakresie zakupu oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności (tam gdzie dotyczy).

Model biznesowy internacjonalizacji należy opracować zgodnie ze standardem tworzenia Modelu biznesowego internacjonalizacji dla działania 1.2 PO PW „Internacjonalizacja MŚP” opublikowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości: Standard tworzenia MBI.

 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

Zamawiający ustala następujące terminy wykonania przedmiotu zamówienia:

a)      Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu zamówienia w ciągu 1 dnia kalendarzowego licząc od dnia następnego po dniu podpisania przez Zamawiającego umowy z Wykonawcą.

b)      Planowany termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia: 02.09.2019

 

 1. Kod wspólnego słownika zamówień:

Kod CPV - 73220000-0 (Usługi doradcze w zakresie rozwoju).

Kod CPV – 72221000-0 (Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej).

 

IV.                Formy upublicznienia zapytania ofertowego

 1. Umieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej: wnioskodawcy: http://www.royal.info.pl
 2. Wysłanie zaproszenia do złożenia oferty do 3 potencjalnych wykonawców

 

        V.           Warunki udziału w postępowaniu

 

1. Wymogi formalne:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się następujące podmioty:

 1. Osoby fizyczne.
 2. Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz. U. 2007 Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.).

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci spełniający następujące warunki:

 1. Oferent spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferent posiada doświadczenie i potencjał niezbędny do należytego świadczenia usług internacjonalizacji działalności biznesowej, której dotyczy projekt.

Ocena w ramach kryterium „Oferent spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferent posiada doświadczenie i potencjał niezbędny do należytego świadczenia usług internacjonalizacji działalności biznesowej, której dotyczy projekt.” zostanie dokonana w oparciu o dokumenty załączone przez Zamawiającego do oferty. Aby wypełnić warunek Oferent musi dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające:

a)                  Prowadzenie kooperacji w zakresie realizacji usług doradczych z co najmniej pięcioma podmiotami operującym i rezydującym (mającymi siedzibę lub oddział przez okres co najmniej 24 ostatnich miesięcy) na rynku zagranicznym.

b)                 Podpisane referencje od co najmniej 5 podmiotów z 3 ostatnich lat, potwierdzające wykonanie na ich rzecz usług z zakresu internacjonalizacji działalności biznesowej rozumianej  jako np.  usługi doradcze związane z opracowaniem modelu biznesowego internacjonalizacji lub mające na celu rozeznanie rynku lub mające na celu nawiązanie kontaktu z partnerami zagranicznymi, czy też związane z analizą otoczenia prawno-podatkowego na rynku zagranicznym. W tym zakresie wymagane jest przedstawienie co najmniej jednej podpisanej referencji związanej z internacjonalizacją działalności biznesowej na rynek nie należący do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

c)                  Posiadanie metodologii zgodnie z którą realizowany będzie niniejszy projekt (wymagane przesłanie dokumentów przedstawiających szczegółowy opis kroków metodologicznych).

d)                 Możliwość oddelegowania do realizacji projektu min. 3 ekspertów, z których każdy z nich był zaangażowany w realizacje minimum 3 projektów związanych z usługami z zakresu internacjonalizacji działalności biznesowej podmiotów gospodarczych, rozumianej jako np. usługi doradcze związane z opracowaniem modelu biznesowego internacjonalizacji lub mające na celu rozeznanie rynku lub mające na celu nawiązanie kontaktu z partnerami zagranicznymi, czy też związane z analizą otoczenia prawnego podatkowego na rynku zagranicznym.

 

W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenie przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Nie złożenie wyjaśnień w określonym przez Zamawiającego terminie oraz wymaganej formie może być podstawą do odrzucenia oferty.

 

2. Wykluczenia z udziału w postępowaniu

W celu uniknięcia konfliktów interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Zgodnie z Art. 6 c pkt. 2 Ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:

a)        uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b)        posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

c)         pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,  pełnomocnika;

d)        pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

Zaistnienie wyżej wymienionych przesłanek wyklucza możliwość udziału w postępowaniu.

Ocena spełnienia ww. warunku braku przesłanki do wykluczenia opisanego w pkt. 2 zostanie dokonana w oparciu o oświadczenie Oferenta stanowiące integralną część Formularza oferty – Załącznik nr 2.

Ocena spełnienia ww. warunków formalnych udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Oferenta w niniejszym postępowaniu metoda warunku granicznego: warunek graniczny: spełnia – nie spełnia. Oferta Oferenta niespełniającego warunków dopuszczających do udziału w postępowaniu i / lub podlegającego wykluczeniu oraz oferty złożone po terminie nie będą podlegać ocenie.

 

3.       Forma przygotowania oferty:

  1. Oferta musi zostać przygotowana w języku polskim.
  2. Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto w PLN.
  3. Cena przestawiona w ofercie powinna zawierać pełny koszt dla Zamawiającego.
  4. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
  5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.
  6. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  7. Do oferty należy dołączyć oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
  8. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: c.kaczan@royal.info.pl.

 

4.       Termin i sposób złożenia oferty

 

Oferty należy przesłać na adres e-mail: c.kaczan@royal.info.pl wraz z dopiskiem „Oferta na Zapytanie ofertowe nr 1/2019.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 23.08.2019 o godzinie 12.00. Ofertę należy złożyć wraz z kompletem poniższych dokumentów:

 1. Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami, wypełniony i podpisany przez Oferenta – zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;
 2. Formularz potwierdzający doświadczenie Oferenta z załączonymi:

1)      potwierdzeniem prowadzonej kooperacji z co najmniej pięcioma podmiotami operującymi i rezydującymi na rynku zagranicznym.

2)      podpisanymi referencjami od klientów,

3)      metodologią zgodnie z którą realizowany będzie niniejszy projekt,

4)      CV ekspertów oddelegowanych do realizacji niniejszego projektu.

5.       Kryteria i sposób oceny ofert – wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Lp.:

Kryterium:

 

Waga:

Punkty:

1.

Cena oferty brutto

 

80%

80

2.

Liczba zrealizowanych podobnych usług potwierdzonych referencjami

 

20%

20

 

6.       Opis sposobu przyznawania punktacji:

 

 1. Cena oferty brutto. 

 

Cena oferty brutto – znaczenie 80 pkt. 

 

Punktacja zostanie wyliczona według wzoru:  

KC = (cena brutto oferty najniższej/cena brutto oferty ocenianej) x 80

Gdzie:

KC – ilość punktów przyznanych Oferentowi.

Jako „cena brutto oferty najniższej” rozumie się najniższą zaoferowaną cenę brutto, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu.

 

 1. Liczba zrealizowanych podobnych usług potwierdzonych referencjami

 

Liczba zrealizowanych podobnych usług potwierdzonych referencjami – znaczenie 20 pkt. 

 

Punktacja zostanie wyliczona według wzoru:  

KC = (liczba zrealizowanych usług oferty ocenianej/ liczba zrealizowanych usług) x 20

Gdzie:

KC – ilość punktów przyznanych Oferentowi.

Jako „liczba zrealizowanych usług” rozumie się najwyższą zaoferowaną liczbę zrealizowanych usług, spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu.

 

 

Z Oferentem, który spełni warunki dostępu do postępowania ofertowego oraz uzyska najwyższą, łączną ilość punktów zostanie podpisana umowa na realizację usługi zgodnie ze Standardem tworzenia MBI określonym w dokumentacji konkursowej działania 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia dostępną na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Wyżej wymienione kryteria w oparciu o informacje zamieszczone w ofercie oceni powołana Komisja Oceny Ofert złożona z przedstawicieli Zamawiającego. Komisja dokona oceny ofert w ciągu 1 dnia od dnia następującego po dniu wyznaczonym jako ostateczny termin składania ofert.

 

7.       Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, niepodlegająca odrzuceniu, która otrzyma największą liczbę punktów. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans (dwie lub więcej ofert uzyskały taką samą liczbę punktów), Komisja Oceny Ofert przeprowadzi rozmowy negocjacyjne i w wyniku wewnętrznego głosowania podejmie decyzję. 
  2. Punkty w poszczególnych kategoriach przyznaje Komisja Oceny Ofert.
  3. Punkty przyznane za poszczególne kryteria oceny zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę oferty.
  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Oferentów z prośbą o wyjaśnienie lub uszczegółowienie elementów oferty, które mogą budzić jego wątpliwości.

 

8.       Uwagi:

  1. Zamawiający informuje, iż z zastrzeżeniem danych osobowych oraz tajemnicy przedsiębiorstwa, złożona oferta stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez Oferenta jako tajemnicy, oferta zostanie odrzucona.
  2. Zamawiający dopuszcza możliwość jednorazowej korekty przez Oferenta oczywistych pomyłek pisarskich. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Oferenta z prośbą o udzielenie wyjaśnień lub uzupełnienie elementów oferty, które mogą budzić jego wątpliwości. W tym celu Zamawiający może zwrócić się do Oferenta z prośbą o udokumentowanie przedstawionych wyjaśnień lub uzupełnień do oferty w czasie 1 dnia roboczego od dnia złożenia zapytania o wyjaśnienia lub uzupełnienia dotyczące oferty. Oferent powinien złożyć wyjaśnienia lub uz