Języki: Waluta: Projekty UnijneProjekty Unijne
Produkty do dezynfekcji Tło slider

Regulamin

Strona główna » Regulamin

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy www.royal.info.pl jest prowadzony i stanowi własność Royal Sp. z o.o. z siedzibą w Jezioranach, 11-320, ul. Konopnickiej 7, Tel.: (89) 718 14 72, adres e-mail biuro@royal.info.pl, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037235, NIP: 7390101556, REGON 004441050, o kapitale zakładowym w wysokości 61.000,00 zł (dalej: „Sprzedawca”).
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego www.royal.info.pl jest Royal Sp. z o.o. z siedzibą w Jezioranach. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego (http://www.royal.info.pl/pl/content/12-polityka-prywatnosci). Polityka Prywatności jest integralną częścią Regulaminu Sklepu Internetowego.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.royal.info.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym www.royal.info.pl, produkowane przez Spółkę oraz przez firmy współpracujące, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. Regulamin określa także zasady i warunki świadczenia przez Royal Sp. z o.o. z siedzibą w Jezioranach usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.
 4. Jeżeli w danym postanowieniu Regulaminu jest mowa o Kliencie będącym konsumentem, postanowienie to ma zastosowanie do Klientów – osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością zawodową.
 5. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem strony internetowej  www.royal.info.pl oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego adresu e-mail.
 6. Sprzedawca w przewidzianym przez obowiązujące prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego www.royal.info.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego www.royal.info.pl z infrastrukturą techniczną Klienta.
 7. Nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego www.royal.info.pl Klient może zgłaszać Sprzedawcy za pośrednictwem adresu e-mail podanego w § 1 ust. 1 Regulaminu. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 4 Regulaminu. Zgłoszenia Klientów – konsumentów będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.
 8. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

§ 2 REJESTRACJA

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej rejestracji.
 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. W celu dokonania rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym.
 4. Podczas rejestracji Klient ustala indywidualne hasło.
 5. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy hasła do swojego konta w sklepie Internetowym www.royal.info.pl, albowiem w granicach wynikających z obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym jest Klient.
 6. Dokonanie rejestracji wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do utworzenia i obsługi konta.
 7. W trakcie rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, jak również na otrzymywanie Newslettera, zaznaczając odpowiednie pola formularza rejestracyjnego. Zasady przetwarzania danych osobowych na cele marketingowe zostały omówione w Polityce Prywatności.
 8. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, tj. usługi prowadzenia konta Klienta. Zgoda może zostać w każdym czasie cofnięta na warunkach oraz w sposób określony w Polityce Prywatności.
 9. Z chwilą wybrania przycisku „Zarejestruj się” zostaje zawarta umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia konta klienta.
 10. Po zarejestrowaniu, każde kolejne logowanie odbywa się poprzez podanie danych użytych w formularzu rejestracyjnym, w szczególności adresu e-mail i hasła.

§ 3 SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Informacje o produktach dostępnych w zasobach Sklepu Internetowego www.royal.info.pl nie stanowią oferty Sprzedawcy, a jedynie zaproszenie do składania ofert zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. W celu złożenia zamówienia należy:
  • wybrać z poszczególnych grup interesujący Klienta produkt, wybrać pojemność opakowania i wcisnąć „Koszyk”, po czym nastąpi automatyczne przeniesienie wybranego produktu do koszyka,
  • powtórzyć czynność z ppkt a) w zależności od liczby interesujących Klienta produktów,
  • po wybraniu wszystkich interesujących Klienta produktów przejść do koszyka i wybrać żądaną ilość poszczególnych produktów. System automatycznie przeliczy wartość zamówienia, poda cenę brutto oraz koszty dostawy brutto,
  • na obecnej stronie w pkt 1 o nazwie „KONTO” dokonać wyboru jednej z trzech dostępnych opcji, tj.  zalogowania się do Konta, jeżeli Klient dokonał rejestracji, bądź jeżeli jest nowym Klientem dokonania rejestracji lub skorzystania z opcji szybkich zakupów bez rejestracji wybierając odpowiednio przycisk „Zakupy bez rejestracji” lub „Stwórz konto”oraz w zależności od wybranej opcji dokonać niżej opisanych czynności:
  • Klient, który posiada Konto poprzez wciśnięcie podświetlonego napisu „Kliknij tutaj” umieszczonego pod napisem „Już zarejestrowany?” ma możliwość zalogowania się do swojego konta poprzez wpisanie adresu e-mail podanego podczas rejestracji oraz ustalonego hasła, a następnie wybranie przycisku „Zaloguj się”. Wówczas jako adres wysyłki i adres rozliczeniowy zostanie automatycznie wskazany adres podany przez Klienta w zakładce „Moje adresy”, przy czym Klient ma możliwość zmiany danych teleadresowych bądź dodania nowego adresu poprzez wciśnięcie podświetlonego napisu „Uaktualnij” i wypełnienia formularza. Pozwoli to przy dokonywaniu zamówienia na wybór miejsca dostarczenia towaru oraz adresu rozliczeniowego spośród wszystkich podanych adresów Klienta,
  • Klient, który skorzystał z opcji szybkich zakupów bez rejestracji obowiązany jest podać e-mail, imię, nazwisko i adres dostawy, przy czym poprzez wciśnięcie napisu „Proszę użyć innego adresu rozliczeniowego” ma on możliwość podania innego adresu rozliczeniowego. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól formularza oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy wybrać przycisk „Zapisz”,
  • Klient, który skorzystał z opcji „Stwórz konto” obowiązany jest podać e-mail, imię, nazwisko i adres dostawy, przy czym poprzez wciśnięcie napisu „Proszę użyć innego adresu rozliczeniowego” ma on możliwość podania innego adresu rozliczeniowego. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól formularza oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy wybrać przycisk „Zapisz”,
  • na obecnej stronie w pkt 2 dokonać wyboru metody wysyłki.  W trakcie wyboru metody dostawy Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem określonego jako Warunki Świadczenia Usługi, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Klient ma także możliwość dodania komentarza do swojego zamówienia wypełniając odpowiednie pole w formularzu,
  • na obecnej stronie w pkt 3 dokonać wyboru sposobu zapłaty,
  • po wyborze metody zapłaty należy potwierdzić zamówienie wybierając przycisk „Potwierdzam zamówienie”. Przy wyborze opcji „Zapłać przelewem” informacja o koncie pojawi się na następnej stronie.
 4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia.
 5. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedawca może zaproponować Klientowi:
  • anulowanie całości zamówienia (Sprzedawca będzie zwolniony z realizacji zamówienia),
  • anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w określonym w ust. 9 terminie (zamówienie zostanie zrealizowane w części, co do której nastąpiło potwierdzenie, a Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie),
  • podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w terminie określonym w ust. 9 (dostarczenie składających się na zamówienie produktów nastąpi w kilku oddzielnych przesyłkach, przy czym Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
 6. Ceny na stronie internetowej Sklepu zamieszczone przy danym towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy i składaniu zamówienia.
 7. Przy jednorazowym zakupie w Sklepie Internetowym na kwotę powyżej 2600,00 zł brutto Kupujący nie ponosi kosztów dostawy (dostawa gratis).
 8. Należność za zamówiony towar Klient może uregulować przy odbiorze bądź  przelewem w formie przedpłaty na rachunek bankowy Spółki BRE S.A. O/Olsztyn nr 09 1140 1111 0000 2349 7600 1001.
 9. Czas realizacji zamówienia trwa od 3 do 10 dni roboczych liczonych od dnia wpływu należności za zamówiony towar na rachunek podany w ust. 8.
 10. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji określonej w ust. 5 niniejszego paragrafu, w tym również w przypadku braku nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy, Sprzedawca dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres e-mail przypisany do konta Klienta bądź podany przez niego w trakcie reliazacji zamówienia przy wyborze opcji „Szybkie zakupy”. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 5 Regulaminu.
 11. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacjach wskazanych w ust. 5 ppkt. a)-b) i ust. 10 niniejszego paragrafu, Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą należność w całości lub w części w zależności od zakresu anulowania zamówienia. Zasady zwrotu szczegółowo reguluje § 6 Regulaminu.
 12. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.
 13. Dowód zakupu (faktura VAT lub paragon) jest dołączany do przesyłki.
 14. Zamówiony towar jest dostarczany do Klienta transportem Sprzedawcy lub firmą kurierską.
 15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zrealizowania zamówienia złożonego w Sklepie Internetowym przez oficjalnego dystrybutora marki ROYAL znajdującego się najbliżej Klienta składającego zamówienie.

§ 4 REKLAMACJE

 1. Produkty oferowane w Sklepie Internetowym posiadają gwarancję producenta. Czas obowiązywania gwarancji i ewentualne ograniczenia są zawarte w opisie produktu lub karcie gwarancyjnej załączonej do produktu.
 2. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat realizacji gwarancji reklamowanego produktu, należy wysłać e-mail na adres e-mail podany w § 1 ust. 1 Regulaminu i podać pełną nazwę produktu, numer faktury zakupu, numer zamówienia oraz opis uszkodzenia.
 3. Niezależnie od gwarancji, Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest wada zmniejszająca wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie sprzedaży albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu Klient został zapewniony albo jeżeli rzecz została wydana w stanie niezupełnym.
 4. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Klient w ramach przysługujących mu uprawnień może:
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wad.  Klient nie może jednak odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
  • żądać wymiany produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.  Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 5. Klient będący konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 6. W celu zgłoszenia i rozpatrzenia reklamacji, Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu lub produktów do Sprzedawcy i opisem reklamacji.
 7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Klient jest konsumentem, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady produktu. Jeżeli Klient żądał wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany produktu lub usunięcia wady.
 8. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

§ 5 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym w terminie 14 dni bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt 10 poniżej.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia produktu w posiadanie przez Klienta.
 3. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 4. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu na piśmie – pocztą lub drogą elektroniczną na adres e-mail podany w § 1 ust. 1 Regulaminu. W przypadku skorzystania z drogi elektronicznej, Sprzedawca prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail, z którego wpłynęło oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca infomuje także, że wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).
 5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 6. Jeśli Klient będący konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 7. Sprzedawca zwróci Klientowi będącemu konsumentem uiszczoną przez niego należność zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.
 8. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Klient będący konsumentem obowiązany jest do zwrotu Sprzedawcy towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania (w zależności od rodzaju produktu i tak jakby produkt był badany w sklepie stacjonarnym).
 10. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient.
 11. Jeśli ze względu na swój charakter produkt nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Klienta o kosztach zwrotu rzeczy na stronie internetowej Sklepu.
 12. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości sprzedanego produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania (w zależności od rodzaju produktu i tak jakby produkt był badany w sklepie stacjonarnym).
 13. Sprzedawca nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

§ 6 ZWROT NALEŻNOŚCI

 1. Sprzedawca dokona zwrotu należności niezwłocznie, w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni w przypadku:
  • anulowania zamówienia lub części zamówienia – w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny;
  • zwrotu produktu (odstąpienia od umowy);
  • uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.
 2. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem należności do chwili otrzymania z powrotem produktu lub do czasu dostarczenia przez Klienta będącego konsumentem dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Sprzedawca dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta, z którego opłacone zostało zamówienie.
 4. W przypadku braku możliwości ustalenia przez Sprzedawcę rachunku bankowego Klienta zgodnie z ust. 3 powyżej lub braku możliwości dokonania zwrotu na ten rachunek bankowy, Sprzedawca zwróci się do Klienta na podany przez niego adres e-mail o podanie rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot należności.
 5. W dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta prośby zgodnie z ust. 4 powyżej, Klient nie prześle Sprzedawcy numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

§ 7 USŁUGI NIEODPŁATNE

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów drogą elektroniczną nieodpłatne usługi: prowadzenie konta Klienta oraz Newsletter.
 2. Usługi wskazane w ust. 1 niniejszego pragrafu świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który posiada pocztę elektroniczną, zaznaczając odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi Newsletter.
 4.  Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
 5. Klient korzystający z usługi Newsletter może w każdej chwili z niej zrezygnować przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej przez Sprzedawcę w ramach usługi Newsletter.
 6. Usługa prowadzenie konta Klienta dostępna jest po dokonaniu przez Klienta rejestracji na zasadach opisanych w § 2 Regulaminu i polega ona na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach strony internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi śledzenie historii oraz szczegółów zamówień, wystawionych pokwitowań, dokonywanie modyfikacji danych, które Klient podał podczas rejestracji, jak też dostęp do listy ulubionych produktów.
 7. Klientowi jak i Sprzedawcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem tej umowy.
 8. W celu usunięcia konta ze Sklepu Internetowego www.royal.info.pl, Klient wysyła e-mail z prośbą o usunięcie konta z aktualnego adresu e-mail podanego przy rejestracji, na adres e-mail Sprzedawcy podany w § 1 ust. 1. Oświadczenie to równoznaczne jest z wypowiedzeniem przez Klienta umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta Klienta.
 9.  Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

§ 8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zasady ochrony danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).
 2. Cała zawartość strony internetowej Sklepu Internetowego www.royal.info.pl (ilustracje, tekst, nazwy, marki, zdjęcia, video) jest własnością Royal Sp. z o.o. z siedzibą w Jezioranach. Każda częściowa lub całkowita reprodukcja zawartości dokonana dowolnym sposobem i na dowolnym nośniku wymaga wcześniejszej i wyraźnej zgody Royal Sp. z o.o. z siedzibą w Jezioranach. Wszystkie informacje, zawartość, akta i nasze oprogramowania chroni polskie i międzynarodowe prawo własności intelektualnej i copyright.
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych przez Klienta strat.
 4. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 5. Sprzedawca informuje Klienta będącego konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów, ktorymi są w szczególności rzecznicy praw konsumenta oraz Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej. Ich lista dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018

W naszej ofercie

Zapoznaj się z naszą ofertą
Potrzebujesz pomocy
Skontaktuj się z nami
Exit
Przewiń na górę